Computer >> Máy Tính >  >> Lập trình >> Android

Làm thế nào để tìm giá trị cao nhất trong sqlite Android?

Trước khi đi vào ví dụ, chúng ta nên biết cơ sở dữ liệu sqlite trong android là gì. SQLite là một cơ sở dữ liệu SQL mã nguồn mở lưu trữ dữ liệu vào một tệp văn bản trên một thiết bị. Android đi kèm với triển khai cơ sở dữ liệu SQLite được tích hợp sẵn. SQLite hỗ trợ tất cả các tính năng cơ sở dữ liệu quan hệ. Để truy cập cơ sở dữ liệu này, bạn không cần thiết lập bất kỳ loại kết nối nào cho nó như JDBC, ODBC, v.v.

Ví dụ này minh họa về Cách tìm giá trị cao nhất trong sqlite Android.

Bước 1 - Tạo một dự án mới trong Android Studio, đi tới Tệp ⇒ Dự án Mới và điền tất cả các chi tiết cần thiết để tạo một dự án mới.

Bước 2 - Thêm mã sau vào res / layout / activity_main.xml.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="https://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   tools:context=".MainActivity"
   android:orientation="vertical">
   <EditText
      android:id="@+id/name"
      android:layout_width="match_parent"
      android:hint="Enter Name"
      android:layout_height="wrap_content" />
   <EditText
      android:id="@+id/salary"
      android:layout_width="match_parent"
      android:inputType="numberDecimal"
      android:hint="Enter Salary"
      android:layout_height="wrap_content" />
   <LinearLayout
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"><Button
      android:id="@+id/save"
      android:text="Save"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content" />
   <Button
      android:id="@+id/refresh"
      android:text="Refresh"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content" />
   <Button
      android:id="@+id/udate"
      android:text="Update"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content" />
   <Button
      android:id="@+id/Delete"
      android:text="DeleteALL"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content" />
   </LinearLayout>

   <ListView
      android:id="@+id/listView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content">
   </ListView>
</LinearLayout>

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã lấy tên và lương làm Văn bản chỉnh sửa, khi người dùng bấm vào nút lưu nó sẽ lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu sqlite. Nhấp vào nút làm mới để xem danh sách.

Bước 3 - Thêm mã sau vào src / MainActivity.java

package com.example.andy.myapplication;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
   Button save, refresh;
   EditText name, salary;
   private ListView listView;

   @Override
   protected void onCreate(Bundle readdInstanceState) {
      super.onCreate(readdInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
      final DatabaseHelper helper = new DatabaseHelper(this);
      final ArrayList array_list = helper.getAllCotacts();
      name = findViewById(R.id.name);
      salary = findViewById(R.id.salary);
      listView = findViewById(R.id.listView);
      final ArrayAdapter arrayAdapter = new ArrayAdapter(MainActivity.this, android.R.layout.simple_list_item_1, array_list);
      listView.setAdapter(arrayAdapter);
      findViewById(R.id.Delete).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
         @Override
         public void onClick(View v) {
            if (helper.delete()) {
               Toast.makeText(MainActivity.this, "Deleted", Toast.LENGTH_LONG).show();
            } else {
               Toast.makeText(MainActivity.this, "NOT Deleted", Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
         }
      });
      findViewById(R.id.udate).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
         @Override
         public void onClick(View v) {
            if (!name.getText().toString().isEmpty() && !salary.getText().toString().isEmpty()) {
               if (helper.update(name.getText().toString(), salary.getText().toString())) {
                  Toast.makeText(MainActivity.this, "Updated", Toast.LENGTH_LONG).show();
               } else {
                  Toast.makeText(MainActivity.this, "NOT Updated", Toast.LENGTH_LONG).show();
               }
            } else {
               name.setError("Enter NAME");
               salary.setError("Enter Salary");
            }
         }
      });

      findViewById(R.id.refresh).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
         @Override
         public void onClick(View v) {
            array_list.clear();
            array_list.addAll(helper.getAllCotacts());
            arrayAdapter.notifyDataSetChanged();
            listView.invalidateViews();
            listView.refreshDrawableState();
         }
      });

      findViewById(R.id.save).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
         @Override
         public void onClick(View v) {
            if (!name.getText().toString().isEmpty() && !salary.getText().toString().isEmpty()) {
               if (helper.insert(name.getText().toString(), salary.getText().toString())) {
                  Toast.makeText(MainActivity.this, "Inserted", Toast.LENGTH_LONG).show();
               } else {
                  Toast.makeText(MainActivity.this, "NOT Inserted", Toast.LENGTH_LONG).show();
               }
            } else {
               name.setError("Enter NAME");
               salary.setError("Enter Salary");
            }
         }
      });
   }
}

Bước 4 - Thêm mã sau vào src / DatabaseHelper.java

package com.example.andy.myapplication;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteException;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
   public static final String DATABASE_NAME = "salaryDatabase6";
   public static final String CONTACTS_TABLE_NAME = "SalaryDetails";
   public DatabaseHelper(Context context) {
      super(context,DATABASE_NAME,null,1);
   }

   @Override
   public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
      try {
         db.execSQL(
            "create table "+ CONTACTS_TABLE_NAME +"(id INTEGER PRIMARY KEY, name text,salary int,datetime default current_timestamp )"
         );
      } catch (SQLiteException e) {
         try {
            throw new IOException(e);
         } catch (IOException e1) {
            e1.printStackTrace();
         }
      }
   }

   @Override
   public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
      db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS "+CONTACTS_TABLE_NAME);
      onCreate(db);
   }

   public boolean insert(String s, String s1) {
      SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

      ContentValues contentValues = new ContentValues();
      contentValues.put("name", s);
      contentValues.put("salary", s1);
      db.replace(CONTACTS_TABLE_NAME, null, contentValues);
      return true;
   }

   public ArrayList getAllCotacts() {
      SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
      ArrayList<String> array_list = new ArrayList<String>();
      Cursor res = db.rawQuery( "select (id ||' : '||name || ' : ' || max(salary) || ' : '|| datetime) as HighestNumber from "+CONTACTS_TABLE_NAME, null );
      res.moveToFirst();

      while(res.isAfterLast() == false) {
         array_list.add(res.getString(res.getColumnIndex("HighestNumber")));
         res.moveToNext();
      }
      return array_list;
   }

   public boolean update(String s, String s1) {
      SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
      db.execSQL("UPDATE "+CONTACTS_TABLE_NAME+" SET name = "+"'"+s+"', "+ "salary = "+"'"+s1+"'");
      return true;
   }

   public boolean delete() {
      SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
      db.execSQL("DELETE from "+CONTACTS_TABLE_NAME);
      return true;
   }
}

Hãy thử chạy ứng dụng của bạn. Tôi giả sử bạn đã kết nối thiết bị Di động Android thực tế với máy tính của mình. Để chạy ứng dụng từ android studio, hãy mở một trong các tệp hoạt động của dự án của bạn và nhấp vào biểu tượng Chạy từ thanh công cụ. Chọn thiết bị di động của bạn làm tùy chọn, sau đó kiểm tra thiết bị di động sẽ hiển thị màn hình mặc định của bạn -

Làm thế nào để tìm giá trị cao nhất trong sqlite Android?

Trong kết quả trên, nó sẽ hiển thị bản ghi lương MAX từ tất cả các bản ghi