Computer >> Máy Tính >  >> Lập trình >> C ++

C ++ 'a.out' không được công nhận là một lệnh


Đã nhập lệnh sau từ thiết bị đầu cuối linux -

$ g++ helloworld.cpp

Tệp a.out sẽ được tạo trong thư mục làm việc hiện tại nếu quá trình biên dịch thành công. Kiểm tra xem a.out đã được tạo chưa.

Để thực hiện, hãy nhập sau từ dòng lệnh -

$ ./a.out

Trong hầu hết các trường hợp, đầu ra của chương trình nguồn của bạn được hiển thị. Tuy nhiên, như trong trường hợp của bạn, xuất hiện thông báo lỗi cho biết a.out không thực thi được. Xem các thuộc tính của a.out và làm cho nó có thể thực thi được (nếu chưa có) bằng lệnh sau -

$ chmod +x a.out

Bạn có thể yêu cầu đặc quyền sudo cho việc này. Trong tất cả các xác suất, điều này sẽ hoạt động. tất cả những gì tốt nhất