Computer >> Máy Tính >  >> Hệ thống >> MAC

Cách hiển thị tất cả kích thước thư mục trong Finder (macOS)

Đây là cách bạn làm cho Công cụ tìm kiếm của Mac hiển thị kích thước của tất cả các thư mục trong bất kỳ cửa sổ Trình tìm kiếm nào:

  1. Mở Finder
  2. Chuyển đến chế độ xem Danh sách
  1. Đi tới View> Show View Options (phím tắt: Cmd + j )
  1. Chọn hộp kiểm Tính tất cả các kích thước

Đó là tất cả, bây giờ bạn có thể xem kích thước của bất kỳ thư mục nào trong Finder dưới chế độ xem danh sách.